บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

ตารางสอบวิทยานิพนธ์

ตารางสอบเดือน พ.ค. 2567
ไม่พบตารางสอบวิทยานิพนธ์ในเดือนนี้

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

งานประชุมเครือข่ายบัณฑิต/เครือข่ายบัณฑิต

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์