บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด "ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
วันที่จัดงาน
สอบถามรายละเอียด "สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 2909 3036 ต่อ 331 E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th หรือผู้ประสานงาน นางสาวปรียา ยอดจันทร์ 09 3172 5051"
Link URL
เอกสารแนบ
วันที่บันทึก 2021-10-27
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์