บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

การประชุม ระยะการส่งบทความ ระยะการจัดงาน/นำเสนอ
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20 ต.ค.2564 - 15 ธ.ค.2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 18 ธันวาคม 2564
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2564 8 มิถุนายน 2564
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 มกราคม - 23 เมษายน 2564 24-25 มิถุนายน 2564
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บัดนี้- 31 มีนาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 8-9 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
บัดนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2564 27 มีนาคม 2564
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัดนี้- 29 พฤศจิกายน 2564 27 ธันวาคม 2564
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2564 5 มิถุนายน 2564
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์