บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการโครงสร้างการบริการสำนักส่งเสริมวิชาการโครงสร้างองค์กรสำนักส่งเสริมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์