บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

ประกาศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 18 แผน.ข.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รุ่น5
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น พ.ศ. 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการศึกษานักสึกษาระดับปริญญาโท
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้บริการเสื้อครุยปริญญาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์