บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


คู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Template วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยานิพนธ์)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยานิพนธ์)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (การค้นคว้าอิสระ)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิทยานิพนธ์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา (วิทยานิพนธ์)
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์