บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์"
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์