บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด "การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ""การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่"" ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"
วันที่จัดงาน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามรายละเอียด 055-267038
Link URL https://research.psru.ac.th/PBR2022/index.php#Details
เอกสารแนบ
วันที่บันทึก 2021-11-01
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์