บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)
รายละเอียด การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52
วันที่จัดงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
Link URL http://52ngrc.buu.ac.th/
เอกสารแนบ
วันที่บันทึก 2021-02-09
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์