บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
รายละเอียด การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"
วันที่จัดงาน วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียด "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณพัชมณ ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 -2849-7502-3 e-mail: phatchamon.s@gmail.com"
Link URL http://conference.su.ac.th/register/a0.php
เอกสารแนบ
วันที่บันทึก 2021-02-09
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์