บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Graduate School Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
รายละเอียด "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events"
วันที่จัดงาน กำหนดเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียด
Link URL http://utcc2.utcc.ac.th/conference_5/
เอกสารแนบ
วันที่บันทึก 2021-03-07
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์