เปิดรับบทความ/ค่าธรรมเนียม

ประเภทผู้นำเสนอผลงาน รอบที่ 1
1 ม.ค. - 15 เม.ย. 2565
รอบที่ 2
20 เม.ย. - 20 พ.ค. 2565
บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท
นักศึกษาทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 2,500 บาท 3,000 บาท
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร (GNRU)* 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษาเครือข่าย (GNRU)* 1,800 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ : * เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

การชำระเงิน

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่บัญชี 982-4-39209-2

การแจ้งชำระเงิน

1. เข้าระบบ : คลิกปุ่ม เข้าระบบ
2. ใส่ข้อมูลการเข้าระบบ : ใส่ e-Mail Address ในช่อง Username และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ในช่อง Password
3. เลือกเมนูแจ้งการชำระเงิน : ใส่ข้อมูลการแจ้งชำระเงินตามแบบฟอร์ม
4. บันทึกข้อมูล : คลิกปุ่มบันทึก และรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่