ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ชื่อบทความ รับบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ
ส่งเพื่อปรับแก้ไข ระหว่างพิจารณา
บทความแก้ไข
ตอบรับการนำเสนอ การชำระเงิน พร้อมนำเสนอ
การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารเก่าโดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ ได้รับแล้ว
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CIRC ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับแล้ว
Testing the PM10 Dispersion in Bangkok, Thailand, Using the Confidence Intervals for the Coefficient of Variation of an Inverse Gamma Distribution รอตรวจสอบ - - - - -
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิลยูแอลพลัสร่วมกับผังกราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแล้ว
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กด และแม่กม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญชาติพม่า ได้รับแล้ว
การศึกษาบทบาทของเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
การจำแนกโรคเบาหวานจากผลตรวจเลือดด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล ได้รับแล้ว
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้รับแล้ว
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับแล้ว
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในชั้นเรียนของครูประจำการ ได้รับแล้ว
แนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางภูฐาน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับแล้ว
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความและความตระหนักรู้จากบทอ่านภาษาอังกฤษทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิค KWL Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ได้รับแล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้รับแล้ว
การศึกษาการพัฒนาการตลาดเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษา ธุรกิจผักสวนครัวของป้าสำอางค์ ดวงสร้อยทอง ได้รับแล้ว
วิถีเกษตรทางเลือก กรณีศึกษา ธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ สวนป้าสำอางค์ ดวงสร้อยทอง ได้รับแล้ว
การพัฒนารูปแบบบริหารการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับแล้ว
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับแล้ว
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู็นำผู็บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ได้รับแล้ว
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับแล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ได้รับแล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับแล้ว
การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแล้ว
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับแล้ว
แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการจัดสวนถาดแบบชื้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับแล้ว
การลดความผิดพลาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามแผนบำรุงรักษา โดยใช้การแจ้งเตือนผ่านระบบ Line กรณีศึกษา : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้รับแล้ว
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับแล้ว
การพัฒนาแขนกลนิวเมติกส์อัตโนมัติควบคุมและแสดงผลด้วยจอทรัชสกรีน ได้รับแล้ว
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ได้รับแล้ว
ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ได้รับแล้ว
รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางเพศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับแล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับแล้ว
การพัฒนาโรงเพาะเห็ดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้พลังจากเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับแล้ว
พระเครื่องและเรื่องเล่า: กรณีศึกษา พระเครื่องของหลวงปู่มั่น ทตฺโต วัดบ้านโนนเจริญ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแล้ว
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการทำงานร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับแล้ว
แนวทางการจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจการค้าขยะรีไซเคิล ได้รับแล้ว
การพัฒนาระบบฝาแฝดดิจิทัลของชุดทดลองถอดประกอบชิ้นงานและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้รับแล้ว
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในยาแผนโบราณในเขตเทศบาลนครยะลา รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การพัฒนาข้าวพองจากข้าวพันธุ์ต่างๆ ได้รับแล้ว
ระบบพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจศึกษาต่อหลังสำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อัลกอริธึมป่าสุ่ม ได้รับแล้ว
เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า Oriental Princess และ Cute Press ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแล้ว
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับแล้ว
เครื่องเก็บเมล็ดพืชจากลานตาก ได้รับแล้ว
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้รับแล้ว
แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ ในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้รับแล้ว
การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงบประมาณสู่ความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ได้รับแล้ว
แนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ได้รับแล้ว
การพัฒนาตู้อบลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าให้พลังงานความร้อนโดยฮีตเตอร์ ได้รับแล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศ และต่างประเทศ ของผู้ลงทุนกลุ่มวัยเริ่มทำงาน วัยสร้างฐานะ และวัยใกล้เกษียณ ได้รับแล้ว
ภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
ประสบการณ์การจัดการตนเองในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับแล้ว
ผลของการใช้วิตามินซีต่อมวลไขมันในร่างกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับแล้ว
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเกิดตะคริว: กรณีศึกษานักกีฬาฟุตบอลในโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับแล้ว
อิทธิพลของการรับรู้ระดับการให้บริการของการท่องเที่ยวแบบฮาลาลที่มีต่อ ความภักดีของนักท่องเที่ยวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้รับแล้ว
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าปักอาข่า ได้รับแล้ว
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับแล้ว
ทัศนคติของผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเดินทางโดยเครื่องบินต่อการบริการของพนักงานต้อนรับของสายการบินพรีเมี่ยม ได้รับแล้ว
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกสำหรับแนะนำเข้าศึกษาต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกสำหรับแนะนำเข้าศึกษาต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ได้รับแล้ว
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กะละแมโบราณเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับแล้ว
การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการความรู้สำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รับแล้ว
การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
การศึกษาข้อมูลการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติกของโรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแล้ว
การสร้างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ประสานเทคนิคซีเนม่ากราฟ ได้รับแล้ว
การจัดการน้ำบนที่ลาดเชิงเขาด้วยทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรกลุ่มย่อย (บทความวิชาการ) ได้รับแล้ว
รอตรวจสอบ - - - - รอการตรวจสอบ -
ผลการใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับการใช้เกมที่มีต่อความสามารถในการฟังและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับแล้ว
การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานตามภารกิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้บริหาร กลุ่มภูธานี ได้รับแล้ว
การวิจัยเพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนอง รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การประเมินความต้องการจำเป็นในทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ได้รับแล้ว
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับแล้ว
การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รับแล้ว
สุขภาพพึ่งตนในยุควิกฤตโควิด-19 ได้รับแล้ว - - -
การประเมินความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รับแล้ว
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง ได้รับแล้ว
การออกแบบระบบข้อตกลงการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง ได้รับแล้ว
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจการลูกเสือเป็นฐานการพัฒนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจการลูกเสือเป็นฐานการพัฒนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง ได้รับแล้ว
การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับแล้ว
การสร้างและออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ รองรับการเรียนรู้เชิงบูรณาการสหศาสตร์ ได้รับแล้ว
อาหารมังสวิรติแบบแพทย์วิถีธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับแล้ว
ปัจจัยกำหนดทัศนคติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุของประชากรวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ได้รับแล้ว
ปัจจัยกำหนดทัศนคติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุของประชากรวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
อาหารมังสวิรติแบบแพทย์วิถีธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอตรวจสอบ - - - - รอชำระเงิน -
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบไผ่ซางหม่นต่อการยอมรับของผู้บริโภคเพศหญิง ได้รับแล้ว
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับแล้ว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาให้สังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ได้รับแล้ว
การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้เทคนิคระดมสมองเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับแล้ว