ปฏิทินการดำเนินการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม กำหนด
เปิดรับบทความ รอบที่ 1 (ม.ค.-15 เม.ย.2565)
รอบที่ 2 (20 เม.ย.-20 พ.ค.2565)
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 20 มิถุนายน 2565
ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2565
ผู้นำเสนอผลงาน ส่งไฟล์นำเสนอผลงาน (powerpoint) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
ผู้นำเสนอผลงาน ทดสอบการใช้งานระบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2565
โดยให้เข้าระบบ zoom cloud meeting พร้อมกัน เวลา 12.00 น.
(ทางเราจะส่งรายละเอียดและลิ้งการเข้าประชุมผ่านทางระบบ email ที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)
จัดประชุมสัมมนาวิชาการ 16 สิงหาคม 2565
โดยให้เข้าระบบ zoom cloud meeting พร้อมกัน เวลา 12.30 น.
(ทางเราจะส่งรายละเอียดและลิ้งการเข้าประชุมผ่านทางระบบ email ที่ผู้นำเสนอได้ลงทะเบียนไว้)
เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 31 สิงหาคม 2565