ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วม (ไม่นำเสนอผลงาน)

ที่ ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/สาขา สถาบัน
1 กนกวรรณ อาจแก้ว วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 อาจารย์ ดร.กิตติ์ คุณกิตติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ธนาพร บุญชู วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4 กุสุมา สุ่มมาตร์ นักวิจัยอิสระ นักวิจัยอิสระ
5 นายเสฏฐวุฒิ วัฒนถาวร มทร.กรุงเทพ
6 รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ราชภัฏนครสวรรค์
7 ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 เทอดศักดิ์ แก้วคงคา
10 ดร.รังสรรค์ หล้าคำจา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11 ผศ.ดร. ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12 ดร. วิมลพร ระเวงวัลย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13 ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ ภาษาไทย (ปร.ด) ราชภัฏลำปาง
14 นางอัญชลีพร แก้ววงษา - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
16 นางสาวโชติกา กล้าหาญ หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
17 วีณา อำภา สาขาวิชา หลักสูตรเเละการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
18 วิมลมาศ ไกรกลิ่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
19 นางสาวอนัญญา วงษ์ชาลี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
20 นางสาวฐาปนีย์ ทองดี หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
21 นายทศพล ผูกเกษร หลักสูตรและการสอน ราชภัฎนครสวรรค์
22 นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข หลักสูตรและการสอน ราชภัฎนครสวรรค์
23 นางสาวลออรัตน์ วงษ์ธัญกรณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
24 นางสาวอภิญญา กลิ่นหอม หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
25 นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
26 นายวีรพล เรือนไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
27 สุพิชญา ชมชาติ หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
28 นางสาวนริศรา คำนวน หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
29 สลิลล์รดา เลิศธนาเศรษฐา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
30 นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์ หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
31 จักรกฤษณ์ อินชา หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
32 ธนภรณ์ ศรีภูธร หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
33 นายอภิวัฒน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
34 นางสาวพิมพ์วิภา กองเงิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ราชภัฎนครสวรรค์
35 นายก้องเกียรติ พัฒนวิชชากุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
36 ศิริวรรณ รักกสิวิทย์ หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
37 นางสาววรรณวิษา จันทร หลักสูตรและการสอน มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
38 ภัณฑิรา สายเพ็ชร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
39 นางสาวอนุสรา บัวเทศ หลักสูตรและการสอน
40 นางสาวอรณิช ปานสุด ครุศาสมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
41 นางสาวอริยธีรา อภัยนอก หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
42 อนันตญา เจริญพงษ์สกุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฎนครสวรรค์
43 นวรัตน์ ศุภศิริ หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
44 สาธิต แก้วกลม หลักสูตรและการสอน ราชภัฎนครสวรรค์
45 ปวันรัตน์ กุลวงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
46 ดาราวรรณ สุนทรโอวาท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
47 ธราดล ศรีวิชัยรัตน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
48 นางสาวฐิติกานต์ เรไร ครุศาตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
49 นางสาวมนธิรา นรินทร์รัมย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
50 วัฒนพงศ์ ดีใจงาม หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
51 ปวีณา ฉายศรี หลักสูและการสอน ราชภันครสวรรค์
52 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เกตุคำ หลักสูตรและการสอน(ประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
53 ดนุพล นาสิงคาร หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
54 ศุภิสรา ฉ่ำแสง และการสอน ราชภัชนครสวรรค์
55 นางสาวโสภา วงอุบล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
56 นางสาวอิสยารีย์ ไทยเขียว หลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
57 จีราพร ลิลา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
58 นางสาวรุ่งฤทัย เพ็ชร์อินทร์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
59 นางสาวณัฐชา นิ่มทอง ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
60 นางสาวอัจฉรา สิทธิโชติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ราชภัฏนครสวรรค์
61 นางสาวณิชวรรณ สังข์เศรษฐี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
62 นางสาวกันตพร จันทรา ประกาศนีนบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
63 นางสาวเสาวภา มะเริงสิทธิ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา
64 Paungbupha Nurak พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
65 นายธเนศ น้อยดี การบริหารการศึกษา ราชภัฏนครสวรรค์
66 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
67