กลุ่มการบริหารและการจัดการ, กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ และสังคมศาสตร์